Binnenvaart steeds belangrijker voor de Vlaamse zeehavens

763

De binnenvaart wordt voortdurend belangrijker bij de aan- en afvoer in de Vlaamse havens. ‘Dat is een gunstige evolutie voor wie het zwaar goederenvervoer over de weg wil beperken’, stelt Promotie Binnenvaart Vlaanderen na een analyse van de trafiekcijfers over 2013..

‘Ook worden vanuit de zeehavens steeds meer containers per binnenschip vervoerd naar het hinterland, vooral vanuit de haven van Antwerpen. In tegenstelling tot de situatie in de havens, stagneert het containervoer op de terminals langs onze binnenwateren. Het goederenvervoer op binnenschepen wordt gegenereerd via twee Binnenvaart steeds belangrijker voor de Vlaamse zeehavenskanalen: de zeehavens en de overslagkaaien langs de binnenwateren.’

De algemene vaststellingen zijn:
• Nooit eerder werd zoveel binnenvaartvervoer gegenereerd in de zeehavens: in absolute cijfers 117,4 miljoen ton.
• Nooit eerder bereikte het binnenvaartvervoer zo’n groot aandeel in de totale haventrafiek dan in 2013: in relatieve cijfers 31 procent.
• Voor het tweede jaar op rij groeit het binnenvaartvervoer in de havens sneller dan het maritiem transport: in 2013 groeide de binnenvaart in de zeehavens met 4,95 procent terwijl het maritiem vervoer toenam met 1,66 procent.
• Een kwart van de maritieme containers (24,6 procent) die aankomen in de zeehavens, wordt naar het hinterland afgevoerd per binnenschip. Die verhouding verschilt van haven tot haven en loopt in Antwerpen, onze grootste haven, al op tot 35 procent.
• De binnenvaartcontainertrafiek die gegenereerd wordt op de terminals langs de binnenwateren, stagneert maar bereikt niettemin zijn grootste aantal ooit. In 2013 werden op de binnenvaartterminals in het binnenland 527.652 TEU overgeslagen. Tegenover 2012 is dat maar een toename met 341 TEU of 0,06 procent. Tegenover het dieptepunt van de transportcrisis in 2009 was er vorig jaar evenwel een stijging met 81.273 TEU of 18,2 procent.

Laden en lossen
De statistiek van ladingen en lossingen langs de binnenwateren weerspiegelt de waardecreatie van de vervoersactiviteit (transitvervoer heeft een beperktere Binnenvaart steeds belangrijker voor de Vlaamse zeehavenstoegevoegde waarde). De lossingen blijven drie keer zo belangrijk als de ladingen maar het volume ervan daalde in 2013 met een beperkte 0,26 procent.

De ladingen daarentegen illustreren bij uitstek de economische activiteit op de wal, die aan de binnenvaart kan toegeschreven worden. Deze stegen in 2013 met 1,44 procent.

Minder en meer
De trafiekprestatie uitgedrukt in vervoerde tonnage en aantal tonkilometer vereist volgens het PBV en genuanceerde beoordeling. ‘Op het eerste gezicht vertonen de cijfers een ongunstige evolutie, met respectievelijk 3,98 miljard tonkm (min 4,4 procent) en een vervoerde tonnage van 67,69 miljoen ton (min 2,26 procent). Een nadere analyse leert evenwel dat deze daling puur toe te schrijven is aan een terugval van het transitvervoer, met name een gevolg van het doven van de hoogovens en het stilvallen van de ertstransporten naar het Luikse en naar Charleroi.
Promotie Binnenvaart Vlaanderen onderbouwt deze stelling met de resultaten van een analyse die de vereniging uitvoerde over de binnenvaarttrafiek in de vijf jaar tussen 2008 en 2013. De analyse bekeek onder meer het transitvervoer over het volledige tracé van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Kanne, de aanvoerroute voor de Waalse staalindustrie vanuit de Noordzeehavens. Tussen 2008 en 2013 ging hier zowat 5 miljoen ton doorvoer verloren voor de binnenvaart – zoals blijkt ging het vooral om vaste brandstof en ertsen.

Staalnijverheid
Tegenover deze doorvoercijfers staat evenwel de totaal vervoerde tonnage tussen 2008 en 2013. Deze laatste daalden in die periode op alle Vlaamse waterwegen samen met 3,8 miljoen ton (van 71,48 miljoen ton naar 67,69 miljoen ton). De vergelijking tussen beide cijfers bewijst dat het vervoerde volume in de afgelopen vijf jaar als men abstractie maakt van het transitverlies als gevolg van de situatie in de Waalse staalnijverheid zelfs een stijging vertoonde.

Uit de analyse van de trafiekcijfers concludeert Promotie Binnenvaart Vlaanderen dat:
• De binnenvaart hangt sterk af van bepaalde industrieën, waarvan de teloorgang een Europees fenomeen is. De structurele omschakeling van de westerse economieën naar een diensten- en kennisindustrie, heeft een belangrijke weerslag op de binnenvaart.
• De binnenvaart profiteert van de globalisering van de economische activiteit, wat tot uiting komt in de recordcijfers van het containervervoer.
• De motor achter potentiële groei ligt in de sectoren containervervoer, landbouwproducten, aardolie en derivaten, bouwproducten, en de chemische industrie. (Bron: PBV)

Volg TotaalTrans op Twitter