‘Binnenvaart moet milieuprestaties verbeteren’

743

Minister Schultz vindt dat de binnenvaart haar milieuprestaties moet verbeteren om haar duurzame potenties nu en in de toekomst te kunnen waarmaken. ‘Dit is vooral ook in het belang van de binnenvaart zelf, omdat een duurzame binnenvaart haar concurrentiepositie kan versterken.’

bashirMinister Schultz schrijft dit in een brief op vragen van Tweede Kamerlid Bashir van de SP. Hij wilde van de minister weten of ze de mening deelt dat het vanwege de crisis absurd is om schippers te verplichten voor 2020 een nieuwe motor aan te schaffen voor een bestaand schip. ‘Het is toch logischer dat deze richtlijn van de Europese Commissie alleen gaat gelden voor nieuwbouw.’

Weinig voortgang
Volgens Schultz bleek in 2011 uit een rapport van de Europese Commissie dat de binnenvaart weinig voortgang heeft geboekt bij de reductie van luchtverontreinigende emissies zoals NOx en fijn stof. ‘Met de komst van de zeer schone Euro-VI motoren in het wegtransport zal naar verwachting de achterstand van de binnenvaart op het wegtransport snel verder oplopen. Het feit dat binnenvaartmotoren veel langer meegaan dan vrachtwagenmotoren helpt niet om deze achterstand in te lopen. De Commissie heeft daarom in het najaar van 2012 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de binnenvaart op termijn dezelfde milieuprestaties te laten leveren als het wegtransport. In dit onderzoek wordt ook aandacht gegeven aan mogelijkheden om de emissies van bestaande motoren te reduceren. Het onderzoek is nog niet afgerond en de Commissie heeft ook nog geen concrete voorstellen gedaan. In de opties die onderzocht worden is overigens geen sprake van een deadline in 2020.’

Onderscheid maken
Gezien de grote invloed die de bestaande vloot heeft op de totale milieuprestaties van de binnenvaart, vind de minister dat ook gekeken moet worden naar slimme, kosteneffectieve mogelijkheden om ook de uitstoot van bestaande motoren te verminderen. ‘Ik heb de Europese Commissie al eerder er op gewezen, en zal dat bij gelegenheid herhalen, dat bij het formuleren van eventuele voorstellen terdege rekening gehouden moet worden met de financierbaarheid daarvan, mede in het licht van de huidige economische crisis. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat in de voorstellen onderscheid wordt gemaakt tussen niet alleen bestaande en nieuwe motoren, maar ook tussen verschillende scheepscategorieën.’