Binnenhavens willen betere cijfers en statistieken

973

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) laat onderzoeken of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden doorontwikkeld naar een Binnenhavenmonitor. De NVB constateert dat er een brede behoefte aan betere cijfers en statistieken is.

De NVB is er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de Mainports, Greenports en Blueports onontbeerlijk is. Een Binnenhavenmonitor is onder meer van belang voor:
– Beleidsmakers, ontwikkelaars en onderzoekers.
– Het verkrijgen van bestuurlijk inzicht in het economisch belang en de werkgelegenheid voor regionale economie;
– Afwegingen van regionale beleidsprioriteiten (wonen, recreatie, economie);
– Beleidsbepaling door beheerders zeehavens en (de)centrale overheden;
– Monitoring beleid;
– Juiste keuze van investeringen in vaarwegen en infrastructuur (belang knooppunten).

Blue Ports
In het rapport Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie staan de onderzoeksresultaten van een studie, die TNO en de Erasmus Universiteit in 2004 uitvoerden. Eind 2012 is het economisch belang van de binnenhavens in samenwerking met de Erasmus Universiteit geactualiseerd. ‘Het rapport ‘Blue Ports, de onmisbare schakels’ maakt duidelijk dat de (in)directe toegevoegde waarde van de Nederlandse binnenhavens € 13,2 miljard groot is. Met de inzichten van dit soort onderzoeken kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in economische besluitvorming over infrastructurele projecten.’

Belang
De NVB heeft Mark Heijster, een bij de Erasmus Universiteit afstuderende masterstudent, de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de beste en een handzame methode is om het economisch Binnenhavens willen betere cijfers en statistiekenbelang van de Nederlandse binnenhavens (twee)jaarlijks te kunnen updaten.
Het advies van het onderzoek wordt bepaald aan de hand van eerdere methoden die zijn gebruikt om economische effecten van havens te bepalen. Naast de Blue Ports-studies valt te denken aan studies die reeds gedaan zijn door andere Europese havens. Maar ook van binnenlandse monitoren, zoals de Zeehavenmonitor en Maritieme monitor, zal worden onderzocht of de methodes kunnen bijdragen aan de verbetering van de huidige methode. Er zal ook een uitvoerige literatuurstudie worden geschreven om onderzoek naar de bepaling van economische effecten duidelijk te maken.
Verder zal ook dieper worden ingegaan op het onderzoek naar voorwaartse economische effecten. Dit zal zich voornamelijk richten op containerterminals. De huidige Blue Ports methode richt zich alleen op de achterwaartse economische effecten van binnenhavens, om een completer beeld te krijgen van de economische impact wordt getracht om ook voorwaartse effecten in kaart te brengen.
Ten slotte zal ook worden onderzocht of de methode ‘europaproof’ kan worden gemaakt, waardoor meerdere Europese binnenhavens dezelfde manier van economische impact bepalen.

Meer nieuws over de binnenvaart:
PvdA: ‘Bezuinigingen binnenvaart moeten andere invulling krijgen’
Tweede Kamer vergadert dinsdagavond over binnenvaart
RWS start bouw regelkraan op splitsing van Waal en Pannerdensch Kanaal
D66: ‘Kabinet laat binnenvaart kopje-onder gaan’
Elbe eind deze week vrij voor doorgaande scheepvaart