Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen

584

De mogelijke bezuinigingen op de bedieningstijden van bruggen en sluizen kost in Twente 300 tot 500 directe arbeidsplaatsen. Daarnaast bestaat volgens het samenwerkingsverband Port of Twente het risico dat duizenden bestaande en duizenden potentiële arbeidsplaatsen in de logistieke Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen  sector uit Twente verdwijnen en  geplande investeringen in uitbreiding, nieuwbouw en verplaatsing van meer dan € 50 miljoen worden heroverwogen.

Rijkswaterstaat heeft een bezuinigingsopdracht van 7,5% gekregen. Maar omdat Rijkswaterstaat volgens Port of Twente om onduidelijke redenen tal van vaarwegen ontziet, wordt deze opdracht ongelijk verdeeld over de regio’s en is voor de Twentekanalen een versobering van 33% voorgesteld.

Langste wachttijden
‘Sluis Eefde kent al geruime tijd de langste wachttijden van Nederland en is daarmee het grootste knelpunt op de Nederlandse waterwegen’, schrijft Port of Twente. ‘De Minister heeft dit onderkend en daarom in 2012 besloten tot aanleg van een tweede sluis. Iedere reductie in de bedienuren van sluis Eefde vergroot het al bestaande knelpunt nog verder en leidt onmiddellijk tot onaanvaardbare vertragingen, kostenverhogingen en problemen op het gebied van orde en veiligheid. Deze problemen leiden ertoe dat aanzienlijke vervoersstromen over de weg of het spoor worden geleid (200 vrachtwagens of 3 à 4 goederentreinen per dag per richting), dat gebruikers met kostenverhogingen van naar schatting € 15 miljoen worden geconfronteerd en dientengevolge 300 à 500 directe arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Daarnaast bestaat het risico dat duizenden bestaande en duizenden potentiële arbeidsplaatsen in de logistieke sector uit Twente zullen verdwijnen en zullen reeds geplande investeringen in uitbreiding, nieuwbouw en verplaatsing van meer dan € 50 miljoen worden heroverwogen. ‘

Absurd
‘Een bezuiniging door reductie van het aantal bedienuren in Eefde is onrealistisch, staat in geen  verhouding tot de negatieve effecten en is op het absurde af.’ Port of Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen Twente is duidelijk. ‘Doordat ongeveer een kwart van het volume sluis Delden niet passeert, is de situatie in Delden minder nijpend dan in Eefde. Een bescheiden reductie in de bedienuren van sluis Delden is technisch mogelijk, maar veroorzaakt alsnog een capaciteitsknelpunt dat leidt tot onevenredig grote kostenverhogingen en verlies van lading bij gebruikers. Daarom verdient het de aanbeveling om in overleg met de betreffende gebruikers te zoeken naar alternatieve oplossingen die zich ook op het vlak van efficiency bevinden.’

‘Voor sluis Hengelo bestaan zeker mogelijkheden om de huidige, overbodig ruime, bediening aan te passen en op de bediening te besparen. De in Hengelo (1,6) en Delden (0,4) te realiseren besparing is echter onvoldoende om de voor de Twentekanalen beoogde 4,2 FTE te halen. Gezien de benutting van de sluizen en de eigen RWS-richtlijnen is dit ook niet verwonderlijk. Aangezien 2,0 FTE op een bezetting van 12,6 FTE meer dan de bezuinigingsopdracht van 7,5% is vragen de gebruikers zich af waarom RWS hiermee niet kan of wil volstaan.’

Efficiency
‘Naast de mogelijkheden van versobering bestaan op de Twentekanalen goede mogelijkheden om door middel van efficiencymaatregelen verdere besparingen te realiseren. Bediening op afstand is al door RWS geïntegreerd in de realisatie van de tweede sluis in Eefde en de geplande renovatie van de sluiscomplexen Delden en Hengelo. Verdere introductie van marktpartijen voor de afroepuren in Delden en Hengelo kan een reductie van het uurtarief van de sluisbediening ten opzichte van de huidige kosten betekenen.’

‘De geplande realisatie van bediening op afstand vanuit Eefde had al lang gerealiseerd kunnen zijn. Hiermee is een verdere besparing mogelijk terwijl gelijktijdig de servicegraad van de binnenvaart wordt verhoogd.’

Chantage
Rijkswaterstaat heeft zowel per brief als tijdens de toelichtingbijeenkomsten voorstellen gepresenteerd die zullen leiden tot onoverkomelijke problemen en aanzienlijke schade bij gebruikers. ‘Als de plannen van RWS worden uitgevoerd ontstaat zeker in Eefde een totale chaos. Het is ongepast om gelijktijdig aan te bieden om die dreiging weg te nemen als financiële bijdragen worden geleverd door gebruikers of andere overheden. Dat lijkt op chantage.’

Heroriëntatie
Port of Twente vindt dat RWS de opdracht om 7,5% versobering door te voeren breder over Nederland moet verdelen. ‘Hiermee wordt de opdracht voor de Twentekanalen tot redelijke proporties teruggebracht en dat zal ongetwijfeld ook voor andere vaarwegen en regio’s gelden. Een geringe versobering over alle bruggen en sluizen in Nederland, ook op het niveau van overhead, kan de bereidheid van gebruikers en overheden in de regio om mee te denken met RWS verhogen.’

Flexibele krachten
Het geleidelijk vervangen van vaste RWS-krachten voor flexibele inhuur via marktpartijen kan volgens Port of Twente de tarieven en de bezetting verder verbeteren. ‘Het laten uitvoeren van de sluisbediening door gebruikers is een interessante optie. Port of Twente biedt zich aan als gesprekspartner, intermediair en uitvoerende partij om dit binnen afzienbare tijd te realiseren.’

Meer nieuws over de bezuinigingen op de bedieningstijden:
EVO: ‘Sluisbeleid kabinet snijdt geen hout’
VVD: ‘Geld vrijmaken voor 24-uursbediening Maasroute’
EVO: ‘Bezuiniging op bediening sluizen contraproductief’
NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaat
Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’