Belgische spoorvervoerders veroordelen spoorstaking

1360

BRUSSEL – Het Belgische NMBS, HR Rail en B Logistics veroordelen de staking in het goederenvervoer en betreuren dat ACOD Spoor kiest voor actie boven overleg. ‘Vandaag zou in de Nationale Paritaire Commissie (NPC) gesproken worden over het protocol voor vrijwillige overstap naar B Logistics. Het is de bedoeling van NMBS, HR Rail en B Logistics alle vrachtactiviteit binnen de NMBS-groep binnen B Logistics onder te brengen. ACOD Spoor heeft er voor gekozen niet in dialoog te treden tijdens dit overlegplatform, maar wel om actie te voeren.

NMBS, HR Rail en B Logistics veroordelen de staking waartoe ACOD Spoor opriep. Zij betreuren ten zeerste dat ACOD Spoor niet heeft deelgenomen aan het geplande overleg tijdens de Nationale Paritaire Commissie. Zij betreuren bovendien dat het opgebouwde vertrouwen van de havens en de klanten van B Logistics wordt geschaad door de hinder die wordt veroorzaakt. ‘De afwezigheid van ACOD Spoor in de Nationale Paritaire Commissie leidt er toe dat er vandaag geen beslissing genomen kon worden. Op 5 oktober wordt een nieuwe vergadering van de NPC georganiseerd. Het protocol zal dan opnieuw op de agenda staan.’

Welk protocol?

De privéonderneming B Logistics werkt volgens de spoorvervoerders grotendeels met contractueel personeel en met zo’n 350 statutaire medewerkers van NMBS. ‘Die laatsten zijn medewerkers van de centrale diensten en treinbestuurders die sinds de oprichting in 2011 vrijwillig overgestapt zijn naar B Logistics (nav vorige sociaal akkoord van 2010). Zij zijn als statutairen ter beschikking gesteld aan B Logistics en werken volgens de arbeidsvoorwaarden van de privé (PC 226 die geldt in de sector internationale handel, vervoer en logistiek). Tegelijkertijd doet B Logistics nog beroep op ruim 600 statutaire personeelsleden die voltijds actief zijn in de vrachtactiviteit, maar dit in dienst van NMBS.

‘Het goederenvervoer per spoor maakt echter geen deel uit van de activiteiten van openbare dienstverlening van NMBS. Bovendien moet B Logistics om echt concurrentieel te zijn volledig autonoom en marktconform kunnen werken. Om B Logistics de beste kansen te geven voor verdere groei, willen NMBS, HR Rail en B Logistics de vrachtactiviteit binnen de NMBS groep volledig onderbrengen binnen B Logistics. Dit zou betekenen dat ook de ruim 600 statutaire NMBS personeelsleden, die vanuit NMBS diensten verlenen voor de vrachtactiviteit, net zoals de 350 andere collega’s sinds 2011, zouden transfereren naar B Logistics. Hierover zou opnieuw gesproken worden tijdens de Nationale Paritaire Commissie van vandaag.’

Inhoud

NMBS, HR Rail en B Logistics willen voor deze transfer van personeel op dezelfde manier te werk gaan als voor de 350 andere statutaire medewerkers die de overstap naar B Logistics al gemaakt hebben. ‘Een terbeschikkingstelling aan B Logistics is altijd vrijwillig. Men behoudt het statuut en alle daaraan verbonden voordelen. Er zijn compensaties voorzien, opdat niemand er financieel op achteruit zou gaan bij een overstap. Daarenboven worden de nodige garanties geboden door NMBS en HR Rail voor werkzekerheid binnen de NMBS groep, zowel voor de mensen die de overstap maken, als voor de mensen die daar niet voor kiezen. Ook tussen NMBS en de nieuwe aandeelhouder van B Logistics (Argos Soditic), zijn concrete en bindende afspraken gemaakt over de samenwerking met NMBS en de tewerkstelling van statutair personeel op middellange termijn.

‘Bovendien werden alle vragen van de Erkende Organisaties beantwoord en werd in de mate van het mogelijke tegemoet gekomen aan hun eisen. Er is een opvolgingscomité voorzien, samengesteld uit de directie van B Logistics, de bestuurders van NMBS en HR Rail en de Erkende Organisaties om de uitvoering van het protocol te controleren. De syndicale organisaties zullen dus voortdurend betrokken zijn bij de uitvoering van dit protocol.’

‘Kansen krijgen’

Jo Cornu, CEO NMBS: ‘B Logistics moet alle kansen krijgen om zich volledig als privébedrijf te kunnen ontplooien in een zeer concurrentiële markt. Deze transfer van personeel is een volgende stap om B Logistics verder te versterken in haar groeiambities. Wij zitten hierover op dezelfde golflengte met alle stakeholders. Ik betreur het ten zeerste dat ACOD Spoor opnieuw actie verkiest boven dialoog. Voor het betrokken personeel betekent dit een week extra onnodige onzekerheid.’