Belgen komen met maatregelen tegen sociale dumping

495

ANTWERPEN – De Belgische vakbond ABVV, de Belgische transport-bond BTB en de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen hebben 25 maatregelen opgesteld tegen sociale dumping in het wegvervoer.

Het rapport dat na het onderzoek ‘Samen sociale dumping in de transportsector tegengaan om de  werkomstandigheden van de chauffeurs te verbeteren’, tot stand kwam, vormt het sluitstuk en geeft aanbevelingen tot voorkoming en bestrijding van sociale dumping in het wegvervoer. Onder ‘sociale dumping’ verstaan de bonden: ‘Het inzetten van chauffeurs uit landen met een lager niveau van loon- en arbeidsvoorwaarden en arbeidsbescherming in landen met een hoger niveau.’

Belgische bonden komen met 25 maatregelen tegen sociale dumpingConstructiefout

Het uitgangspunt van de aanbevelingen is de constructiefout in de Europese Unie. ‘In het Verdrag van Rome van 1957 staan de vier economische vrijheden centraal (goederen, personen, kapitaal en diensten). De toepassing van deze vier vrijheden – in het bijzonder die van goederen, kapitaal en diensten – leidde en leidt tot een drieste concurrentie tussen bedrijven en tussen landen. Als gevolg daarvan staan overal in Europa de loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk.’

Sleutelsector

Door zijn aard is de vervoerssector volgens de onderzoekers één van de sleutelsectoren voor het vrije verkeer. ‘Sinds het in de jaren negentig van de vorige eeuw aangevangen liberaliseringsproces en de hierdoor toegenomen concurrentie, heeft de sector goederenvervoer over de weg enkele ingrijpende veranderingen doorgemaakt. De toenemende openstelling van de Europese markt vormde de belangrijkste factor op grond waarvan niet alleen een nieuwe invulling is gegeven aan de wijze waarop de sector tot dusver was georganiseerd en gestructureerd, maar ook aan de aard en kosten van de verleende diensten. Met de oprichting van een bedrijf in Oost-Europa kan een transporteur gemakkelijk Oost-Europese trucks en chauffeurs in België inzetten, niet alleen om internationaal transport te organiseren, maar zelfs ook binnenlands transport.’

Cabotage

De introductie van cabotagerechten heeft het mogelijk gemaakt om transportdiensten aan te bieden vanuit iedere vestiging binnen de EU in een ontvangende lidstaat. ‘Deze veranderingen namen nog verder toe, nadat de EU in drie fasen, in 2004, 2007 en 2013, met dertien nieuwe lidstaten werd uitgebreid. Het beleid en de wet- en regelgeving van de Europese Unie waren en zijn bijna volledig geënt op de uitwerking van het liberaliseringsproces. Er gaat en ging geen gelijkwaardige aandacht naar de sociale rechten en de opwaartse sociale harmonisatie op het vlak van werkgelegenheids- en arbeidsomstandigheden. Weliswaar werd er aandacht besteed aan enkele aspecten van de arbeidsomstandigheden (rij- en rusttijden), maar voor een heel aantal cruciale aspecten is er geen regelgeving (lonen). De verschillen op het gebied van arbeids- en sociale marktstructuren in de  EU-landen zijn enorm groot. Dit leidt tot sociale dumpingpraktijken die ingrijpende gevolgen hebben, zowel voor ingezeten als niet-ingezeten beroepschauffeurs.’

Knelpunten

Uit de bevindingen van het rapport Sociale en Arbeidsomstandigheden van Wegvervoerders van het Directoraat-Generaal Intern Beleid van het Europees Parlement van 2013 blijkt dat de werkomgeving (met inbegrip van een hoge mate van, werkbelasting en inkomensniveaus) de sociale componenten zijn die de afgelopen vijf jaar het meest verslechterd zijn. Het is duidelijk dat door de sociale dumping de sociale positie van de chauffeurs (nog meer) onder druk komt te staan.

Tot de belangrijkste geïdentificeerde knelpunten behoren volgens hetzelfde rapport:

  • sociale harmonisatie in de EU27-lidstaten is verre van verwezenlijkt
  • onwettige/oneerlijke werkgelegenheidsregelingen die tot sociale dumping leiden (waaronder ‘postbusondernemingen’)
  • gebrek aan handhaving en controles
  • onwettige cabotageactiviteiten
  • rij- en rusttijden
  • kwaliteit van de rustvoorzieningen
Falende vrije markt

De conclusie is dat de vrije markt heeft gefaald. ‘Het transport wordt steeds goedkoper, maar niet voor de consument. De winst gaat naar de multinationale ondernemingen, zowel de opdrachtgevers als de grote transportondernemingen.’ (Bron: BTB)

Download het witboek tegen sociale dumping

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief