België in actie tegen afschaffing spoorsubsidie

1010

Belgische havens, terminaloperators, transporteurs en de industrie zijn in actie gekomen tegen het stopzetten van de subsidie voor het gecombineerd en het verspreid vervoer. ‘Door het toekennen van de subsidies begin dit jaar gaf de overheid aan dat de omstandigheden moeten gecreëerd worden om het spoorvervoer rendabel te maken. Maar zes maanden is echt te kort.’

België in actie tegen afschaffing spoorsubsidie Sinds het begin van dit jaar heeft de Belgische overheid een subsidie toegekend voor het verspreid vervoer, eerst voor 2 maanden, daarna opnieuw voor 4 maanden, om op die manier de omstandigheden te creëren om deze activiteit rendabel te maken. ‘Aan de toekenning van deze steun werden op dat moment immers een aantal voorwaarden verbonden. Spooroperatoren die subsidies genoten, moesten de efficiëntie van hun activiteiten verbeteren en structurele oplossingen voorzien om rendabel te worden. Een transitieperiode van zes maanden is echter te kort om een ingrijpende omslag te kunnen realiseren. Het gaat immers om belangrijke ingrepen die een mogelijke impact hebben op de werking van de industriële klanten en die niet van de ene dag op de andere kunnen worden doorgevoerd.’

Zware schok
Hoewel het verspreid vervoer voor 90% internationaal is, is het cruciaal voor belangrijke onderdelen van de Belgische economie. Vooral de (petro)chemie en metaalindustrie in België zijn sterk afhankelijk van deze transporten. In 2011 werden in België ongeveer 8 miljoen ton goederen via het verspreid vervoer getransporteerd van en naar ruim 300 industriële sites.

De beslissing om het verspreid vervoer (deels) stop te zetten zou een directe impact hebben op de werking en toekomst van industriële sites in de (petro)chemie en metaalindustrie, de concurrentiepositie van de zeehavens, de investeringen in België, de werkgelegenheid en de uitstoot van zwavel en CO2. Zonder actie van de overheid krijgt de Belgische economie een zware schok te verwerken, zonder nog maar te spreken over de impact op veiligheid, leefmilieu en mobiliteit.

Naar de weg
Volgens directeur Eddy Bruyninckx, van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is het verspreid spoorvervoer van groot belang voor het ‘economisch weefsel’ in de haven. ‘Het verspreid vervoer laat toe om productieprocessen flexibel te organiseren en de beschikbaarheid van deze spooractiviteit is van kapitaal belang bij investeringsprocessen rond nieuwe productielijnen en voor de vestigingskeuze van bepaalde logistieke bedrijven. Deze sector speelt in de haven van Antwerpen een sleutelrol bij het functioneren van de havenindustrie en het behoud van een aantal cruciale trafieken zoals staal.’

Joachim Coens van de Haven Zeebrugge vreest dat door het schrappen van de spoorsubsidie zijn trafieken verhuizen van het spoor naar de weg. ‘Of erger, dat ze zullen verhuizen naar andere havens. Door het ontbreken van een volwaardige binnenvaartverbinding, is Zeebrugge vooral aangewezen op het spoor als ecologische transportmodus. De toekomst van de Zeebrugse containertrafiek komt bijgevolg zwaar onder druk te staan.’

Subsidie onontbeerlijk
Volgens Robert Joos, General Manager Staalindustrie Verbond (GSV) doet de staalnijverheid voor het vervoer van goederen een beroep op het spoor, zowel voor de België in actie tegen afschaffing spoorsubsidie bevoorrading als voor de verzending. ‘Het spoorvervoer vervult een cruciale rol in de bevoorrading van onze fabrieken en de verzending van hun producten. De goede werking van deze transporten verreist een competitieve prijs evenals een goede kwaliteit van de dienstverlening, met inbegrip van de traceerbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende capaciteiten. Een beperking, en zeker het quasi verdwijnen van het verspreid vervoer, zou onze ondernemingen ertoe verplichten zich naar andere transportmodi te richten, meer bepaald het wegvervoer. Een dergelijke evolutie zou in flagrante tegenspraak zijn met een omschakeling in omgekeerde zin – van de weg naar het spoor – die wordt aangemoedigd omwille van het leefmilieu en een vlotter verkeer op de weg. Een vermindering van de beschikbaarheid van het spoor zou de werking belemmeren van de ondernemingen in de staalnijverheid, evenals van de industriële sites in het algemeen wat tot een delokalisatie van de activiteiten kan leiden. Om het verdwijnen van het verspreid vervoer te voorkomen zijn subsidies van de overheid dus onontbeerlijk.’

Klok terug
‘Dankzij aantrekkelijke intermodale spoorproducten zijn de reders er in geslaagd om honderdduizenden zeecontainers die via de Vlaamse zeehavens aankomen of verscheept worden, van de weg over te brengen naar het spoor’, schrijft CEO Eugène Vanfleteren van CMA CGM Belgium. ‘Verhoogde  intermodale spoortarieven gaan met zekerheid de klok weer terugdraaien. De reders zullen zich verplicht zien om voor de lokale markt weer over te gaan tot unimodaal wegvervoer, of zullen voor het verdere hinterland (oa. Duisburg/Elzas etc) kiezen voor een kosten efficiënt multimodaal alternatief dat de haven van Rotterdam  aanbiedt met haar uitgebreid netwerk via spoor & binnenvaart. Deze containers gaan dan niet enkel verloren voor onze eigen zeehavens en logistieke dienstverleners (expediteurs en douaneagenten), maar zullen ook door buitenlandse transportbedrijven vervoerd worden.’

Nu al daling
Directeur Alain Rysman van Terminal Container Athus verzendt jaarlijks ongeveer 50.000 maritieme containers via het spoor voor een totaal volume van 70.000 containers  België in actie tegen afschaffing spoorsubsidie die behandeld worden op de terminal. ‘Deze volumes vertegenwoordigen 180 directe en indirecte jobs. De spooroplossingen die we gebruiken, hebben reeds gedurende vele jaren hun nut bewezen, zowel op economisch gebied, als op het vlak van het leefmilieu. Deze oplossingen bieden aan onze onderneming een mondiale visibiliteit via ons maritiem cliënteel. De markt en de klanten erkennen de performantie van het systeem. Een bruuske stopzetting van de subsidies veroordeelt de activiteiten van de terminal. Voor Terminal Container Athus betekent dit immers een belangrijke cash drain die er toe zal leiden dat onze financiële reserve op raakt, en op termijn, tot een transfer van 250 containers per dag van het spoor naar de weg tussen Antwerpen en Athus. Het enige mogelijke alternatief voor de opdrachtgevers is dat de containers naar Rotterdam worden gebracht in plaats van naar Antwerpen, onze eigen haven. Een verlening van de financiële ondersteuning is noodzakelijk, zonder dat deze daarom structureel moet worden. Het beëindigen van de subsidiëring moet doordacht gebeuren en moet voorzichtig worden uitgevoerd. De onzekerheid die reeds gedurende enkele maanden leeft op de markt is, heeft nu al geleid tot een daling van de getransporteerde volumes.’

Meer nieuws over spoorvervoer:
Eerste Italiaanse containerterminal bij InlandLinks
Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrug
Stijging in internationaal spoorvervoer, binnenlands neemt af
Havenbedrijf Antwerpen richt spooroperator Antwerp Railport op
Trein tegen vrachtwagen in Rotterdam Europoort
EVO wil dat Eerste Kamer instemt met Wet basisnet

twitter