Antwerpen wil Saeftinghedok uiterlijk 2021 in gebruik nemen

732

Het Saeftinghedok in de Antwerpse haven moet uiterlijk in 2021 in gebruik worden genomen. Daarvoor moeten de administratieve en procedurele voorbereidingen dit jaar starten.

In het ruimtelijk plan waarmee de Vlaamse regering de grenzen van de haven van Antwerpen afbakent, is op de Linkerscheldeoever met de Ontwikkelingszone Saeftinghe een gebied van zowat 1.000 hectare ingetekend voor nieuwe economische ontwikkeling. Tijdens de vergadering van het Centraal Netwerk voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen, werden vorige week de resultaten voorgesteld van de studie over de potentiële invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe. De studie werd in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever uitgevoerd door de RebelGroup die drie invulscenario’s heeft bekeken.

Antwerpen wil Saeftinghedok uiterlijk 2021 in gebruik nemenScenario’s

Voor de invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe worden drie soorten van activiteiten overwogen: maritieme overslag, overslaggebonden logistiek en zeehavengebonden industrie.  De studie bekeek de vraag naar ruimte voor deze sectoren in een tijdshorizon tot 2050. Dat leverde drie uiteenlopende alternatieven op:
– Een zone met een mix van containergebonden activiteiten (overslag en value added logistics) en industrie;
– Een zone met maximaal containeroverslag met een strook voor industrie;
– Een zone waar er een evenwicht bestaat tussen containeroverslag en value added logistics en een strook voor industrie.

Conclusies

– Je kunt één of meerdere scenario’s niet bij voorbaat uitsluiten. Wel geeft de opmaak van de ruimtevraag voor maritieme overslag, overslaggebonden logistiek en zeehavengebonden industrie aan dat er ten laatste tegen 2021 nood is aan een eerste fase van de Ontwikkelingszone Saeftinghe, inclusief eerste deel Saeftinghedok (1200 meter lang). Maar de aanleg van deze eerste fase sluit nadien geen enkel van de invullingsscenario’s uit.

– Bij de invulling van de zone Saeftinghe dient naar maximale flexibiliteit gestreefd te worden. Zodat de invulling kan worden bijgesteld in functie van toekomstige mondiale en lokale economische ontwikkelingen. Zonder die flexibiliteit en toekomstgerichte visie plaatst een haven zich buiten de marktontwikkelingen en verliest ze haar aantrekkelijkheid voor de klanten. Bij een ruimtelijke invulling van het havengebied moet men op relatief korte termijn op de economische en technische veranderingen kunnen inspelen, op (industriële) opportuniteiten die een hoge toegevoegde waarde én werkgelegenheid creëren. Tussen het beleidsvoorbereidende werk voor belangrijke infrastructuur en de uiteindelijke realisatie ervan ligt gemiddeld een tijdspanne van vijf tot tien jaar. Om de eerste fase van de zone Saeftinghe, inclusief dok, in 2021 in gebruik te nemen, moeten de administratieve en procedurele voorbereidingen dit jaar starten.

– De versnelde noodzaak aan bijkomende ruimte voor containeroverslag in de haven hangt onder meer af van de mate waarin het Delwaidedok geschikt blijft voor containeroverslag. Het is wel duidelijk dat voor de belangrijkste rederijen met de groei van de schepen (16.000-18.000 TEU) de operationele beperkingen in het Delwaidedok voor frequente aanlopen te groot zijn. Dit is naast capaciteitsproblemen ook een van de redenen van de verhuis van MSC naar het Deurganckdok.

– Bij de invulling van de Ontwikkelingszone moet er rekening mee gehouden worden dat het gebied over unieke kenmerken beschikt die elders in de haven niet aanwezig zijn en in de rest van Vlaanderen schaars. Zo is het de laatste nog beschikbare locatie voor de aanleg van een groot getijdendok (directe toegang vanop de Schelde en dus zonder sluis zodat het dok maximaal beschikbaar is voor de nieuwe generatie containerschepen). Hierdoor moeten beslissingen die het mogelijke toekomstige gebruik van de zone voor diepzeeoverslag hypothekeren, zoveel mogelijk vermeden worden.

– De inrichting van de Ontwikkelingszone dient op een gefaseerde wijze te gebeuren zodat sectorspecialisatie (overslag, logistiek of industrie) in latere fasen in functie van de evolutie van de wereldeconomie bijgesteld kan worden.
De drie scenario’s voldoen aan de eis om de zone Saeftinghe op een flexibele en gefaseerde manier een bestemming te geven. De overslagactiviteiten zijn in het oostelijke deel van de zone (kant Schelde) ingeplant, terwijl de ruimte voor industrie en logistiek aan de westelijke zijde en in de zuidelijke randzone voorzien is. De exacte grens kan nog aangepast worden in functie van toekomstige marktontwikkelingen.
Voor de diverse scenario’s werden de maatschappelijke aspecten vergeleken. Op basis daarvan is er op het vlak van milieueffecten en veiligheidsaspecten geen enkel scenario als onaanvaardbaar te kwalificeren. Voor de drie scenario’s is naar zowel mobiliteit, water, lucht, geluid, energie en veiligheid een gelijkaardige impact verwachten. (Bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief