Antwerp Gateway en PSA moeten miljoenen betalen

651

De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft een beslissing genomen over de contractuele vergoedingen wegens de niet-gerealiseerde tonnenmaatverplichtingen voor de containerterminaloperatoren aan het Deurganckdok.  Antwerp Gateway en PSA moeten 4,01 miljoen euro en 9,47 miljoen euro aan het Havenbedrijf afrekenen.

deurgangckdokVolgens het Havenbedrijf Antwerpen houdt dit voorstel maximaal rekening met de onvoorziene economische crisis die in 2009 toesloeg, maar gaat niet voorbij aan het ambitieniveau dat voor ogen werd gehouden en geeft beide partijen een duidelijk signaal dat ze 25 procent beter hadden moeten presteren dan de Range.

De context
1. Van de 148 kaaiconcessies binnen de Antwerpse haven bevatten er momenteel 22 domeinconcessies clausules met welbepaalde tonnenmaatverplichtingen.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen hanteert hetzelfde standpunt voor iedere betrokkene, met name dat de contractuele vergoedingen verschuldigd zijn tenzij er zich een situatie voordoet van:
– Niet beschikbaarheid van een gedeelte van de concessie, naar aanleiding van uit te voeren werken door o.m. GHA, alsook andere contractuele uitzonderingen
– Onvoorzien en ontoerekenbare omstandigheden zoals daar o.m. zijn de gevolgen van economische crisissen.
Er is geen sprake van miskenning van het gelijkheidsbeginsel wanneer onder de ondernemingen die de mogelijkheid hebben zich te beroepen op bijzondere of onvoorziene omstandigheden, de ene er zich wel op beroept en de andere niet.

2. Toen in 2003 de concessie-overeenkomsten voor het Deurganckdok werden opgemaakt, werden ook daarin tonnenmaatverplichtingen voorzien. Die waren gebaseerd op de toen geldende economische prognoses met groeicijfers van 10% en meer – en niet zoals bij de andere dossiers op basis van de reële trafieken – en de berekening van de toekomstige vraag naar containercapaciteit. Ze bevatten, in tegenstelling tot de andere concessies, geen vaste aantallen maar jaarlijks toenemende tonnenmaten. Bovendien had Antwerpen sinds de jaren ’90 stelselmatig meer marktaandeel in de containersector weten te winnen ten koste van Rotterdam, wat de scherpe en unieke ambities die tot uiting kwamen in deze tonnenmaatverplichtingen verder onderschreef.

3. Eind 2008, begin 2009 brak een financiële en economische crisis uit die zich ook scherp manifesteerde in de maritieme industrie. De crisis resulteerde in een ineenstorting van de containertrafieken zonder voorgaande. In 2009 werd een terugval van bijna 15,8% voor de range en 15,6% voor Antwerpen genoteerd.

De feiten
1. De ineenstorting van de trafieken in 2009 en de evolutie daarna maakten het bereiken van het niveau van de tonnenmaatverplichtingen aan het Deurganckdok vanaf 2009 gewoon onmogelijk want het zou van de terminaloperatoren PSA en Antwerp Gateway surrealistische groeicijfers vragen.

2. Van een kwijtschelding van de openstaande bedragen is er voor het Havenbedrijf nooit sprake geweest. Een commercieel leefbare en strategisch doordachte oplossing was echter wel de ambitie, waarop besprekingen met de verschillende partijen werden opgestart. De verplichtingen aan het Deurganckdok zijn bovendien beduidend ambitieuzer dan die voor sectorgenoten.

3. Ook andere havens in de Hamburg-Le Havre Range hebben, sinds het uitbreken van de crisis, hun strategisch beleid aangepast aan de economische omstandigheden. De haven van Antwerpen opereert in een internationale context die een benchmark vereist, wil Antwerpen zich niet uit de markt prijzen.

4. Ook voor andere concessionarissen werd in het verleden overgegaan tot (gedeeltelijke) niet-aanrekening van de tekorten die het resultaat waren van de crisis.