Nieuwe cao voor de binnenvaart

843

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Binnenvaart Branche Unie (BBU) aan werkgeverszijde en Nautilus International en CNV Vakmensen aan werknemerszijde) maken gezamenlijk bekend dat zij een nieuwe bedrijfstak-cao hebben gesloten.
Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een verzoek ingediend om de overeengekomen bepalingen algemeen verbindend te verklaren.

Sinds 2006 is er in de binnenvaart geen bedrijfstak-cao  van kracht geweest. De nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 januari tot en met 31 december 2013, maakt dus een eind aan 7 cao-loze jaren.
In vergelijking met de oude cao is de inhoud grondig herzien. Op hoofdlijnen hadden partijen daarover enkele jaren geleden al afspraken gemaakt, maar die konden toen niet algemeen verbindend verklaard worden omdat de daarvoor vereiste representativiteit niet kon worden aangetoond. Uit recent onderzoek is gebleken dat CBRB en BBU inmiddels wel voldoende werkgevers vertegenwoordigen.

Loonontwikkeling
In afwijking van de gebruikelijke prijscompensatie zijn partijen overeengekomen dat de cao-lonen per 1 januari 2013 met 0,5% en per 1 juli 2013 met 1,5% verhoogd worden.

De nieuwe cao houdt een uniforme basisregeling in, die door alle werkgevers in de bedrijfstak kan worden toegepast. Individuele arbeidsovereenkomsten kunnen rechtstreeks op de cao gebaseerd worden, maar de cao kan ook als ‘fundament’ gebruikt worden voor collectieve regelingen op ondernemingsniveau.
In vervolg op de inhoudelijke herziening van de cao zullen partijen een gezamenlijke agenda voor verdere modernisering en aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen opstellen.

Nieuw beloningsstelsel
De cao introduceert een nieuw beloningsstelsel dat uit vier onderdelen is opgebouwd: (basis)loon, onregelmatigheidstoeslag, toeslag voor het werken op zater- en/of zondagen en overwerkvergoeding. Daarmee kan voor elk dienstrooster de juiste beloning worden bepaald. In de praktijk zijn sommige werkgevers al enigermate op de invoering van dit stelsel vooruitgelopen.

In het nieuwe stelsel is de beloning uitsluitend verbonden aan de inzetbaarheid van de werknemer; de oude cao kende een beloning die deels gekoppeld was aan de exploitatiewijze (vaaruren per etmaal) van het schip. Partijen hebben afgesproken dat de nieuwe beloning zodanig moet worden vastgesteld dat individuele werknemers er niet op achteruitgaan.

Stichtingsbijdrage
De cao voorziet in een bijdrage van 0,2% van het SV-loon aan de Stichting CAO Binnenscheepvaart. De bijdrage zal door de stichting van werkgevers worden geheven en is bestemd voor de begeleiding van leerling-matrozen tijdens de beroepspraktijkvorming en voor de activiteiten van het Onderwijs Centrum Binnenvaart.

Pensioenen
Partijen zijn het ook eens geworden over enkele belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.
 Per 1 januari 2013 wordt de zogenoemde ‘pensioenrichtleeftijd’ verhoogd naar 67 jaar. Dat betekent dat nieuw op te bouwen pensioenaanspraken ingaan op 67-jarige leeftijd; de bestaande, reeds opgebouwde aanspraken blijven ingaan op 65-jarige leeftijd. 
Daartegenover staat dat de pensioenopbouw (het percentage waarmee de op te bouwen aanspraken worden berekend) enigermate wordt verhoogd. Begin 2012 is dit percentage verlaagd van 1,842% naar 1,43%; nu wordt het weer verhoogd naar 1,57%. De pensioenpremie blijft in 2013 ongewijzigd.
De komende tijd zullen partijen, in overleg met het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds, nagaan welke maatregelen verder nog moeten worden getroffen in verband met wijzigingen in de wet- en regelgeving op pensioengebied.

Bron: CBRB