100 miljoen voor oplossingen N65

449

Het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, ‘s-Hertogenbosch en Haaren starten een Verkenning naar verbetering van de leefbaarheid rond de N65. De betrokken overheden ondertekenen een Startdocument waarmee de Verkenning officieel start.

100 miljoen voor oplossingen N65Voor de oplossingen van de problematiek van de N65 is € 100 miljoen beschikbaar. Van het totale budget is € 90 miljoen gereserveerd voor alternatieven en maatregelen voor de N65 in Vught. De overige € 10 miljoen zijn bestemd voor maatregelen in Haaren/Helvoirt.

Leefbaarheid
Op basis van de uitkomsten van de Verkenning naar de N65, nemen de betrokken overheden een besluit over hoe de N65 leefbaarder te maken voor het traject Vught en Haaren. Onder leefbaarheid vallen geluidsniveau, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en het verminderen van de barrièrewerking tussen woongebieden. Naast leefbaarheid richt het onderzoek zich op de doorstroming en bereikbaarheid, de natuur en de ruimtelijke kwaliteit.

Knelpunten
De N65 staat bekend als een mooie rijksweg tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, maar kent ook veel knelpunten die zich vooral in de gemeente Vught concentreren. De rijksweg, die de gemeente doorsnijdt, zorgt voor geluidsoverlast en vormt een grote barrière tussen wijken. In de verkenning worden 4 hoofdvarianten voor de N65 in Vught onderzocht, variërend van kleine aanpassingen in de huidige situatie tot en met (een gedeeltelijk) verdiepte ligging van de N65 en het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer. Doel is om – binnen de kaders van het budget – te komen tot de best mogelijk oplossing voor Vught. In Helvoirt gaat het vooral om de oversteekbaarheid voor grote groepen fietsers (scholieren) die dagelijks de N65 moeten oversteken. In de Verkenning wordt gezocht naar een oplossing in de vorm van de aanleg van een fietstunnel nabij dit kruispunt.

Programma Hoogfrequent Spoor
Bij de verkenning voor verbeteringen aan de N65 wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren – Boxtel, aangezien het spoor en N65 elkaar in Vught snijden. Dit heeft betrekking op de varianten voor de N65, cumulatie van geluidsoverlast en mogelijkheden voor synergie. Hoewel PHS Meteren – Boxtel en de N65 twee separate projecten zijn, zal er dus coördinatie plaatsvinden in het onderzoek, de inhoud, de besluitvorming en participatie.

Ruimtelijke kwaliteit
De verbetering van de N65 maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen die de provincie neemt om ruimtelijke kwaliteit rond de N65 te vergroten. Dit betekent een duurzame en veilige ontsluiting van het landelijk gebied aan weerzijden van de N65, aandacht voor ecologische potenties zoals een ecopassage bij Helvoirt, en toeristische aantrekkingskracht met wandel- en fietspaden.